วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

แบบทดสอบ
พลังงานนิวเคลียร์และกัมตภาพรังสี

1.ใครเป็นคนค้นพบการแผ่รังสีของนิวเคลียส
.ไอแซก นิวตัน
. อองตวน อองรี แบ็กเกอแรล

. กาลิเลโอ กาลิเลอิ

ง. ชาร์ล ดาร์วิน

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกำจัดกากกัมมันตรังสีที่ดีที่สุด
1. เร่งให้เกิดการสลายตัวเร็วขึ้นโดยใช้ความดันสูงมาก ๆ

2. เผาให้สลายตัวที่อุณหภูมิสูง

3. ใช้ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบอื่น

4. ใช้คอนกรีตตรึงให้แน่นแล้วฝังกลบใต้ภูเขา

3. ข้อใดถูกต้องสำหรับไอโซโทบของธาตุหนึ่ง ๆ
1. มีเลขมวลเท่ากัน แต่เลขอะตอมต่างกัน

2. มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน

3. มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน แต่จำนวนโปรตอนต่างกัน

4. มีผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากัน

4. นักโบราณคดีตรวจพบเรือไม้โบราณลำหนึ่งว่ามีอัตราส่วนของปริมาณ C-14 ต่อ C-12 เป็น 25 % ของอัตราส่วนสำหรับสิ่งที่ยังมีชีวิต สันนิษฐานได้ว่าซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ปี กำหนดให้ครึ่งชีวิตของ C-14 เป็น 5,730 ปี
1. 2,865

2. 5,730

3. 11,460

4. 22,920

5. รังสีในข้อใดที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อสารได้น้อยที่สุด
1. รังสีแอลฟา

2. รังสีบีตา

3. รังสีแกมมา

4. รังสีเอกซ์

6. กิจกรรมการศึกษาที่เปรียบเทียบการสลายกัมมันตรังสีกับการทอดลูกเต๋านั้น จำนวนลูกเต๋าที่ถูกคัดออกเทียบได้กับปริมาณใด
1. เวลาครึ่งชีวิต

2. จำนวนนิวเคลียสตั้งต้น

3. จำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่

4. จำนวนนิวเคลียสที่สลาย

7. รังสีใดที่นิยมใช้ในการอาบรังสีผลไม้
1. รังสีเอกซ์

2. รังสีแกมมา

3. รังสีบีตา

4. รังสีแอลฟา


8. นักฟิสิกซ์ที่ค้นพบการแผ่รังสี คือ

ก. เซอร์ไอแซก นิวตัน

ข. อองตวน อองรี แบ็กเกอแรล

ค. โจฮันเนส เคพเลอร์

ง. เฮนรี่ คาเวนดิช


9. การแผ่รังสีนำไปใช้ประประโยชน์ คือ

ก. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

ข. นำไปใช้เกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือด

ค. เพื่อการบำบัดรักษามะเร็ง การทำ CT SCANNERS

ง.ถูกทุกข้อ


10. ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีมีกี่ด้าน อะไรบ้าง

ก. 2 ด้าน ด้าน ธรณีวิทยา ด้านการแพทย์

ข. ด้านเดียว ด้าน การแพทย์

ค. 3 ด้าน ธรณีวิทยา การแพทย์ เกษตรกรรม

ง. 4 ด้าน ด้านธรณีวิทยา ด้านการแพทย์ ด้านเกษตรกรรม ด้าน อุตสาหกรรม


1 ความคิดเห็น: